Доставка на горива за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 01752-2017-0004
Публикувано: 05.10.2017г.
Пряко договаряне чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП
Решение за откриване на процедура
Борсов договор
Публикувано: 24.10.2017г.
Обявление за възложена поръчка
Публикувано: 26.10.2017г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публикувано: 19.11.2020г.
 
 
 
 
 

към профил на купувача