Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20KV за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД, обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води", гр. Кюстендил

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 01752-2017-0003
Публикувано: 21.09.2017г.
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Краен срок за подаване на предложение за участие: 18.10.2017г. до 14:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 19.10.2017г., 09:00 часа
Място на отваряне на офертите: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" №15, ет.2, заседателна зала
Документация 
Съобщение 
Публикувано: 02.11.2017г.
Протокол1 
Публикувано: 16.11.2017г.
Протокол2 
Публикувано: 16.11.2017г.
Доклад за работата на комисията
Публикувано: 16.11.2017г.
Решение на Управителя за избор на изпълнител
Публикувано: 16.11.2017г.
Договор с приложения
Публикувано: 16.01.2018г.
Обявление за възложена поръчка
Публикувано: 16.01.2018г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

към профил на купувача