Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20KV за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД, обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води", гр. Кюстендил

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 01752-2019-0003
Публикувано: 10.10.2019г.
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Краен срок за подаване на предложение за участие: 04.11.2019г. до 17:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 05.11.2019г., 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" №15, ет.2, заседателна зала
Документация 
Съобщение 
Публикувано: 05.11.2019г.
Протокол1
Публикувано: 14.11.2019г.
Протокол2
Публикувано: 14.11.2019г.
Доклад от работата на комисията
Публикувано: 14.11.2019г.
Решение на Управителя за избор на изпълнител
Публикувано: 14.11.2019г.
Договор с приложения
Публикувано: 08.01.2020г.
Обявление за възложена поръчка
Публикувано: 08.01.2020г.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

към профил на купувача