Съгласно Решение Ц-8/28.01.2013г. на Държавната комисия за енергийно и

водно регулиране утвърждава, считано от 01.02.2013г. цена на водата както следва:

Вид на услугата
без ДДС
с ДДС
 
 
 
Доставяне на вода на потребители
1,27 лв.
1,524 лв.
Отвеждане на отпадъчни води
0,18 лв.
0,216 лв.
Пречистване на отпадъчни води
0,23 лв.
0,276 лв.
1,68 лв.
2,016лв.
     
Доставяне на вода на друг ВиК оператор
0,29 лв.
0,348 лв.