Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, започна изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

На 07.06.2017г. „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-1034 „Подобряване на условията за труд и оптимизация на работните процеси в „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил" са предвидени следните дейности:

  • Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, с цел удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
  • Разработване и въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда;
  • Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на колективни предпазни средства и закупуване на нови ЛПС с по-висока степен на защита;
  • Осигуряване на обучение за 250 работещи за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;
  • Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията OHSAS 18001:2007, както и последващо сертифициране на внедрената система;
  • Организация и управление на проекта;
  • Информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 14 месеца.

Проектът е на стойност 135 000 лв., от които 91 800 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 16 200 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 27 000 лв. съфинансиране от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.

09.06.2017г.