Често задавани въпроси

1.Какво представлява допълнително начислената консумация от главен водомер, добавена към консумацията по индивидуалния водомер?
2.На какво се дължи оставащата разлика на общия водомер?
3.Имам някакви допълнителни кубици за плащане. Защо?
4.Какво се разбира под редовни водомери?
5.Каква е периодичността в проверката на водомерите и кога се извършва това?
6.Как и от кого се осъществява демонтажа на водомера за проверка, смяна, ремонт?
7.Кога се начислява служебна консумация?
край на страницата


1.Какво представлява допълнително начислената консумация от главен водомер, добавена към консумацията по индивидуалния водомер?
Допълнително начислената консумация е пропорционално разпределено количество вода, останало като разлика след приспадането на сумата на консумациите по индивидуални водомери от отчетената консумация на главен водомер.
върни в началото
2.На какво се дължи оставащата разлика на общия водомер?
Отговор на този въпрос може да се даде след проверка на всеки конкретен случай.
По принцип могат да се обобщят следните няколко причини:

 • Лошо състояние на вътрешната инсталация /течове по апаратната и вътрешноплощадковата мрежа/.
 • Водочерпни прибори без измервателен уред /чешми в общи помещения, мазета, гаражи и др./
 • Отчитане на консумацията в апартаментите по водомери с параметри на чувствителност извън допустимите по стандарт или такива излезли от употреба.

върни в началото

3.Имам някакви допълнителни кубици за плащане. Защо?
Вие живеете в сграда тип "етажна собственост". В тези сгради има един водомер тип "общ", който е собственост на "Кюстендилска вода" ЕООД. Освен това всеки от живущите има водомер/и в собственото му жилище, който се нарича "индивидуален". По определен от ВиК график се отчитат показанията на общия и индивидуалните водомери. Ако сумата от количествата отчетени от индивидуалните водомери е по-малка от разликата отчетена от общия се получава разлика, която се начислява пропорционално на всеки абонат. Ще цитираме текста на Наредба 4:

Чл. 39. (1) Изразходваното количество вода се определя по реда на чл. 35.
(2) При водопроводни инсталации, присъединени към водопроводно отклонение с общ водомер, и при наличието на индивидуални водомери в обектите на всички потребители разпределението на количеството вода по ал. 1 се извършва и заплаща, както следва:
1. в срок 24 часа се отчитат количествата вода, преминали през общия водомер и през индивидуалните водомери;
2. за потребителите, чиито индивидуални водомери не са отчетени в срока по т. 1, се определят служебно данни, равни на средния месечен разход от редовно отчетените съответни периоди на предходната година;
3. разликата между данните, отчетени по общия водомер, и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери и данните по т. 2 се разпределя пропорционално на отчетените по индивидуалните водомери количества и начислените служебно данни по т. 2;
4. определените разлики по т. 3 и тяхната цена се записват на отделен ред и се начисляват в общата сума за всеки потребител при условията на чл. 32, ал. 5.

върни в началото

4.Какво се разбира под редовни водомери?
 • водомерът да има пломба БДС и да не е изтекъл срока
 • да е пломбиран входящия холендер на водомера към водопроводната тръба. Водомерите, които не отговарят на изискванията, не се отчитат от служителите на "Кюстендилска вода" ЕООД и се приемат за нередовни.

върни в началото

5.Каква е периодичността в проверката на водомерите и кога се извършва това?
Проверка на водомерите се извършва в следните случаи:

 • по искане на оператора,
 • по искане на потребителя,
 • при нарушена оловна пломба на водомера,
 • при последваща периодична проверка поради изтичане срока на годност.

върни в началото

6.Как и от кого се осъществява демонтажа на водомера за проверка, смяна, ремонт?

 • водомерът може да се демонтира само от длъжностно лице на "Кюстендилска вода" ЕООД.
 • при демонтажа се съставят необходимите документи / протокол за демонтаж и протокол за монтаж/ в два екземпляра, като единия остава за потребителя.

върни в началото

7.Кога се начислява служебна консумация?

 • когато водомерът не отговаря на изискванията и връченото предписание не е изпълнено;
 • при неосигуряване на достъп за отчитане на показанията на водомерите.

върни в началото
Край на страницата! върни в началото